Avukatlar İçin E-Tebligat Zorunluluğu Başlıyor

Tüm meslektaşlarımızca bilindiği üzere 15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48. maddesi  ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi  değiştirilmiş , bu surette  baro levhasına kayıtlı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmişti. Avukatlar bakımından E-tebligat kullanımını zorunlu hale getiren 48. Maddenin yürürlük tarihi olarak ise anılan Kanun ile 01.01.2019 tarihi belirlenmiş, aynı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde beklenen yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandı. 06/12/2018 tarihinde 30617 Sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği avukatlık mesleğini fiilen yapan levhaya kayıtlı tüm avukatlar bakımından çok önemli.Yönetmelik metninde uygulamanın bilgilendirme , belgelendirme ve  bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması, , hizmet kalitesinin sağlanması, ulusal ve uluslararası standartların sağlanması gibi amaçlara hizmet edeceği öngörülmüş ise de,  uygulamada bu amaçlara ne kadar hizmet edeceğini hep birlikte göreceğiz. Zira yakın tarihte uygulamaya geçilecek olan e-tebligata ilişkin Kanun ve Yönetmelikte yapılan düzenlemelerin uygulamaya yönelik soru işaretlerini gidermediği görülmektedir. Bu kapsamda şimdilik yönetmelik ve kanun kapsamında bilinenlerden yola çıkarak şu başlıklara yer vermek gerekir:

Elektronik tebligat için başvuru ve kullanıma ilişkin olarak belirtmek gerekir ki ;

Yönetmeliğe göre e-tebligat sistemine kayıt için  01.01.2019 tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye Barolar Birliği,  kendisine bağlı 79 baroya kayıtlı ve 2017 yılı sonu itibariyle sayısı toplamda 106.496’yı bulan avukat adına  PTT’ye başvuru yapacaktır.

E tebligat adresi , 3 ay içinde, yapılan başvurulara ekli bilgiler nazara alınarak, her bir gerçek kişi için biricik olmak üzere PTT tarafından üretilecek,  Barolar Birliği ve bağlı bulunan Baro’ya iletilecek, akabinde meslektaşlarımıza meslek örgütlerince ulaştırılacak ve teslim tarihi itibariyle aktive edilerek kullanılacaktır. Adresin sahibine ulaşmasının akabinde e tebligat yapmaya yetkili merci ve kurumların bilgisine sunulacak ve ancak bundan sonra kullanıma hazır hale gelecektir.  ( Yönetmelikte e-tebligat adreslerinin  1 ay içinde üretileceği düzenlenmiştir.) Düzenleme ile getirilen elektronik tebligat adresi olup, daha önce alınmış olan Kayıtlı Elektronik Posta adresleri (KEP) adli işlemlerde geçerliliğini yitirmiş olacaktır.

UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ) nedir ?

UETS  Yönetmelikte ; Tebligat Kanunu ve Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistemi ifade etmektedir.  PTT , Tebligat Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla bu sistemi kuracak ve üretilen elektronik adresler bu sisteme kaydedilecektir.

Yine tebligat yapmaya yetkili merciler elektronik tebligat mesajını hazırlayarak,  UETS’ye teslim edecek, tebligat ve içeriği muhatabına UETS sistemi tarafından ulaştırılacaktır. Ayrıca UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutacak ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirecektir.

E- tebligat ne zaman yapılmış sayılır?

Yönetmeliğin  9/6.maddesi  ve 7101 sayılı Kanun’un 48. Maddesi ile değişik 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi  gereğince ; elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilecektir. Bu daha önce PTT ye bildirilen mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilecektir. Ancak herhangi bir nedenle tebligat gönderildiğine ilişkin bilgilendirme mesajının gönderilmemiş olması tebligatın geçerliliğini etkilemeyecektir.

E-tebligatın muhatabı olan avukatlar , elektronik  tebligat sistemine , güvenli elektronik  imza ile ya da e devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak sisteme girebilecekleri gibi, PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonlarına kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak  da erişebileceklerdir.

Delil Kaydı nedir ?

Yönetmeliğin 3. Maddesinde ‘’Delil Kaydı’’ tanımlanmıştır. Buna göre ; Delil kaydı ‘’tebligatın; tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile imzalanmış kayıtları’’nı ifade etmektedir. Yine 14. Madde de bu kayıtların aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacağına yer verilmiştir.

Elektronik tebligat yapılamazsa ?

Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak zorunlu bir sebepten kastın ne olduğuna ilişkin bir düzenleme öngörülmemiştir.

Sonuç olarak denebilir ki, e tebligat zorunluluğuna ilişkin hükümler avukatlar yönünden  01.01.2019 da yürürlüğe girecek olsa da uygulamaya geçilmesi zaman alacak. Zira anılan tarihten itibaren başvuru için bir zaman aralığı öngörülmesi karşılığında PTT nin avukatlar   için e-tebligat adresi oluşturması, oluşturulan adresi TBB ye teslim etmesi ve TBB aracılığıyla adresin bizlere ulaşması zaman alacak gibi görünüyor. Tarihi net olarak belirlenmiş zorunluluk karşısında teknik sebeplerle e tebligat uygulamasına geçemeyen meslektaşları ne gibi sorunların beklediği henüz soru işareti. Bunun dışında, Tebligat Kanunu’nun belli durumlarda öngördüğü şekil şartlarının e-tebligatta tartışma konusu haline gelip gelmeyeceği, hangi hallerde e tebligat yapılamamasının TK ya göre fiziken tebligat yapılmasını gerektireceği gibi konular da cevap bekleyen sorular arasında.

İlgili Kanun ve Yönetmelikler :

  1. 7201 sayılı Tebligat Kanunu
  2. 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
  3. 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  4. 06/12/2018 tarihli 30617 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan  Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Yanıt Yazınız

Your email address will not be published.